Regelgeving duurzaamheid

Klimaatverdrag Parijs
De Conference of Parties (CoP) die eind 2015 in Parijs werd gehouden, heeft een nieuw Klimaatakkoord opgeleverd. Het wereldwijde klimaatverdrag streeft ernaar de gemiddelde mondiale temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C.

Green deal
Europa wil in 2050 het eerste volledig klimaat neutrale continent zijn. Om dat te bereiken is een pakket beleidsinitiatieven samengesteld, de Europese Green Deal. Deze Green deal moet de lidstaten helpen met de groene transitie, met als einddoel klimaatneutraliteit in 2050. Het pakket omvat initiatieven rond klimaat, milieu, energie, vervoer, industrie, landbouw en duurzame financiering, die nauw met elkaar verweven zijn.

Die regels gelden ook voor de binnenvaart en zijn vastgelegd in de Europese Green deal Binnenvaart en de Nationale Green Deal Binnenvaart. Dit zegt de Rijksoverheid op haar website:
“In de Green Deal Binnenvaart is afgesproken dat de uitstoot door de binnenvaart omlaag moet. Daarvoor maakt de binnenvaart de volgende stappen:

  • In 2030 40% tot 50% minder CO2 uitstoten dan in 2015.
  • In 2035 35% tot 50% minder milieuvervuilende stoffen uitstoten dan in 2015.

Ook moeten er in 2030 150 emissieloze binnenvaartschepen in de vaart zijn die helemaal geen schadelijke stoffen uitstoten.”

Stip op de horizon is ook voor de binnenvaart een nagenoeg emissieloze sector in 2050.

Maar hoe het allemaal precies gaat uitpakken is niet helemaal duidelijk. Allerlei maatregelen moeten nog nader worden uitgewerkt. In het voorjaar van 2023 kwam klimaat minister Jetten nog met een aanvullend pakket. Bovendien zal het ook van de verkiezingsuitslag afhangen hoe een en ander er voor de binnenvaart precies uit gaat zien. Waar we ons op moeten voorbereiden zijn de volgende zaken:

Er komen nieuwe regels op het gebied van het beprijzen van fossiele brandstof

  • De EU-richtlijn Hernieuwbare Energie (RED III) zal nationaal worden geïmplementeerd, naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2025. Dit zal leiden tot hogere diesel prijzen.
  • Emissie Handels systeem. Waarschijnlijk vanaf 1 januari 2027 moeten brandstofleveranciers emissierechten gaan betalen. Ook dit zal de prijs van diesel opdrijven.
  • Mogelijk worden ‘fossiele subsidies’ op diesel afgeschaft of deels afgeschaft. Onduidelijk is of en hoe dit gaat gebeuren, maar als het gebeurt, wordt fossiele brandstof ook hierdoor duurder.

Lees hier meer over de mogelijke stijging van gasolie prijzen in de nabije toekomst.

Verplicht emissielabel
De Nederlandse overheid wil een emissielabel verplicht stellen. Hoe en wanneer is nog onduidelijk, onderzoek is gaande. Men denkt aan een verplicht label B in 2030. De insteek is dat ondernemers zowel CO2 uitstoot als ook de uitstoot van stikstof en fijnstof aantoonbaar moeten reduceren. De overheid belooft rekening te houden met specifieke kenmerken en eigenschappen van diverse type schepen.
Ook zegt de minister het volgende: “De maatregel is alleen kansrijk als de sector gelijktijdig financieel geholpen wordt met subsidies. De investeringen die nodig zijn voor vergroening zijn voor de gemiddelde binnenvaartschipper niet op eigen kracht op te brengen.

Duurzaamheidsrapportage van bedrijven in Europa (CSRD)
Opdrachtgevers/overheden zullen steeds meer naar emissieprestaties gaan vragen. Rapportage wordt steeds belangrijker. Veel kleinere bedrijven zullen in de nabije toekomst verplicht moeten gaan rapporteren hoeveel CO2 met een reis gemoeid is.
Ook Green Award en het Emissielabel vereisen een nauwkeurige rapportage van verbruikte brandstof en afvalafgifte.

Elders op dit platform vind je de artikelen over Green Award en het Emissielabel.

Meten is weten
Sinds 2019 wordt jaarlijks de totale CO2 footprint van Boat Bike Tours gemeten.

Naast het verbruik op kantoor vraagt Boat Bike Tours alle rederijen gegevens aan te leveren. Deze gegevens worden door Sea Going Green verwerkt en omgezet naar een COfootprint per schip, per reis en per gast.
Ook over het seizoen 2023 vraagt Boat Bike Tours de rederijen om deze gegevens aan te leveren, zodat Sea Going Green opnieuw een rapport kan produceren dat inzicht geeft in de CO2 footprint 2023.
Voor toekomstige metingen zoekt BBT naar een meer objectief meetsysteem van brandstof- en stroomverbruik.

Meting footprint

Rapportage 2023

Aan alle rederijen is gevraagd de volgende gegevens aan te leveren over de voor Boat Bike Tours gevaren weken (inclusief charters):

Diesel / Elektra / Water

  • Het totaalverbruik van diesel voor seizoen 2023
  • Het verbruik van walstroom (via walstroomfacturen kun je verbruik zien, maak anders een schatting als er geen verbruik op de factuur staat)
  • Het totaal verbruik van drinkwater (vaak moeilijk aan te geven, maak anders een schatting van het aantal m3 per reis x aantal weken)

Menu
Voor een aantal schepen zijn de menu’s in 2021 en 2022 doorgerekend door Sea Going Green om inzicht te krijgen in hoe groot het aandeel voedsel van de totale CO2 uitstoot is. In onderstaande afbeelding zie je een weergave van het aantal kilo CO2 per persoon per dag. Dit laat zien dat de samenstelling van een menu veel verschil kan maken met betrekking tot de CO2 uitstoot.

Meting footprint

 

Plastic, voedsel, duurzame toepassingen
In het jaarrapport wordt ook aandacht besteed aan de gebruikte materialen, zoals plastic en duurzame toepassingen, zie hieronder.

Meting footprint

Sea Going Green
Sea Going Green is een adviesbureau voor duurzaam toerisme en berekent sinds 2019 de jaarlijkse CO2 uitstoot van Boat Bike Tours. Ook denken ze mee met de duurzaamheidsstrategie en kunnen ze contact leggen met interessante partijen die ook actief zijn met duurzaamheid.Om een idee te geven:

  • In 2021 bedroeg de totale uitstoot van Boat Bike Tours 1,828 ton KwH
  • In 2022 bedroeg de totale uitstoot van Boat Bike Tours 5,057 ton KwH

Voor toekomstige metingen zoekt Boat Bike Tours naar een meer objectief meetsysteem van brandstof- en stroomverbruik; zie hiervoor het artikel elders op dit platform.

De rapportages van Sea Going Green van voorgaande jaren kunnen worden ingezien via onderstaande links:
Rapportage seizoen 2019
Rapportage seizoen 2020
Rapportage seizoen 2021
Rapportage seizoen 2022

Energie gebruik aan boord meten

Toekomst
Opdrachtgevers en overheden zullen steeds meer naar emissieprestaties gaan vragen. Rapportage wordt steeds belangrijker. Veel kleinere bedrijven zullen in de nabije toekomst verplicht moeten gaan rapporteren hoeveel CO2 met een reis gemoeid is.
Ook Green Award en het Emissielabel vereisen een nauwkeurige rapportage van verbruikte brandstof en afvalafgifte.

Boat Bike Tours streeft ernaar om in de nabije toekomst de CO2 prestatie per schip en per reis te kunnen monitoren. Dat begint bij een objectief meetsysteem van verbruikte brandstof per motor/gebruiker en het meten van afgenomen walstroom. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden een dergelijk meetsysteem te installeren op de bij Boat Bike Tours aangesloten schepen. Meer nieuws volgt zo spoedig mogelijk.

Salesforce
Vervolgens wil Boat Bike Tours de gegevens importeren in de net-zero-cloud van Salesforce. Op die manier kan de CO2 prestatie per schip en per reis in beeld worden gebracht.

Klik hier voor een impressie van de net-zero-cloud van Salesforce.

Greenway